Regulamin konkursu "Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa"

1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa” (dalej: „Konkurs”) jest Stowarzyszenie OrthNet (dalej: „Organizator”), we współpracy z portalami biezenstwo.pl oraz cerkiew.pl

2. Cel konkursu

Celem Konkursu jest przywracanie pamięci historycznej o jednym z najważniejszych wydarzeń na ziemiach Podlasia i Chełmszczyzny czasów nowożytnych, jakim jest bieżeństwo 1915. Organizatorzy chcą zachęcić potomków bieżeńców do odkrywania i dokumentowania dziejów własnej rodziny oraz do zachowywania pamięci historycznej o bieżeństwie. Powstałe w ramach konkursu prace mają ocalić od zapomnienia „mówioną historię bieżeństwa” i stać się zalążkiem internetowego archiwum.


3. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do wszystkich potomków bieżeńców, niezależnie od wieku. Mogą w nim wziąć udział także osoby, których rodziny nie przeżyły bieżeństwa, jednak z innych względów ta część historii jest dla nich ważna.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach indywidualnych oraz w kategorii grupowej.

Kategorie indywidualne:
- najmłodsi: do 16 lat
- młodzież: 16-26 lat
- dorośli: powyżej 26 lat.

Kategoria grupowa
W ramach kategorii grupowej można zgłaszać prace wykonane przez rodzinę, klasę, wieś, koło bractwa, gminne i powiatowe ośrodki kultury, itp.

4. Zasady Konkursu

4.1.
Zadaniem uczestnika Konkursu jest stworzenie opowieści na temat losów własnej rodziny z okresu bieżeństwa. Uczestnik sam decyduje, jaką formę przybierze jego opowieść. Może to być film, fotoreportaż, opowiadanie, esej, wiersz, sztuka teatralna, obraz, gra komputerowa, itp. Ważne jest, by praca stanowiła integralną całość, była ciekawa i wyróżniała się kreatywnym podejściem do tematu. Jej motywem przewodnim może być zarówno historia całej rodziny, jak i jednego z jej członków/członkiń.
Do przygotowania pracy konkursowej należy wykorzystać dostępne dokumenty historyczne (zdjęcia, listy, dokumenty urzędowe), elementy historii mówionej oraz kultury lokalnej (np. pieśni, rękodzieło, itp.).
Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym języku (białoruski, polski, rosyjski, ukraiński, także w gwarach tych języków).

4.2.
Pracę konkursową należy dostarczyć organizatorowi do 15 lipca 2015 r. Można zrobić to osobiście w biurze Stowarzyszenia OrthNet (ul. ?�w. Mikołaja 1 lok. 31, 15-420 Białystok), wysyłając pocztą tradycyjną na powyższy adres (decyduje data stempla pocztowego) bąd?? elektroniczną na adres: biezenstwo@cerkiew.pl

4.3.
Do każdej przekazywanej na konkurs pracy należy dołączyć metryczkę i formularz (metryczka i formularz dostępne na www.konkurs.biezenstwo.pl).

4.4.
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
a) akceptacją niniejszego regulaminu
b) oświadczeniem, iż zgłaszający jest autorem pracy i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminu.

4.5.
Prace przekazane na konkurs i nie włączone do wystawy będzie można odebrać w biurze Organizatora) w terminie od 17 września do 1 grudnia 2015 roku. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wszystkich działań związanych z konkursem, w szczególności zakończeniu wystawy.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za „zużycie” lub wypadki losowe mogące uszkodzić prace w trakcie ich ekspozycji na wystawach. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia, należytego transportu i ekspozycji prac.

4.6.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach promocyjnych oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu.

4.7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wiążących w konkursie.

5. Jury

5.1.
Prace konkursowe oceniane będą przez jury, składające się z reprezentantów różnych środowisk twórczych, historyków i działaczy kultury. (Skład jury na stronie www.konkurs.biezenstwo.pl)

5.2.
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Nagrody

6.1.
Nagrodą w Konkursie są przedmioty określone na stronie internetowej Konkursu.
W związku z tym, że nagrody zostały ufundowane przez różne podmioty oraz, że liczba tych podmiotów, a co za tym idzie nagród, może się jeszcze powiększyć lista nagród znajduje się na stronie konkursu: www.konkurs.biezenstwo.pl i jest na bieżąco aktualizowana.

6.2.
Jeżeli wygraną jest kwota pieniężna przekraczająca 760 zł, zostanie ona wypłacona po potrąceniu przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody (10%) oraz podaniu przez Uczestnika danych niezbędnych do złożenia deklaracji podatkowej.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa

7.1.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 lipca 2015 r. (na stronach: konkurs.biezenstwo.pl, cerkiew.pl oraz biezenstwo.pl)

7.2.
Od 17 września do 19 pa??dziernika 2015 r. w Akademii Supraskiej (ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl) prezentowana będzie wystawa, złożona z wyróżnionych prac nadesłanych na konkurs. W kolejnych miesiącach wystawa będzie pokazywana w innych miejscach zainteresowanych jej prezentacją.

7.3.
17 września odbędzie się spotkanie warsztatowo-podsumowujące dla 50 uczestników konkursu i najbardziej aktywnych nauczycieli, katechetów oraz działaczy kultury. W trakcie spotkania zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu.

8. Prawa autorskie

8.1.
Uczestnikom przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do prac zgłoszonych w Konkursie.

8.2
Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przekazanych Organizatorowi prac na terytorium całego ?�wiata.

8.3
Organizator zobowiązuje się do korzystania z prac na zasadach non profit. Wszelkie wykorzystanie prac w celach zarobkowych będzie wymagało dodatkowych uzgodnień z autorem pracy.

9. Postanowienia końcowe

9.1
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

9.2
Niemożność wręczenia/doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób do dnia 1 grudnia 2015 roku.

9.3

Nieodebranie przez Uczestnika prawidłowo zaadresowanej przesyłki z nagrodą i jej zwrot do Organizatora zgodnie z regulaminem doręczyciela, powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej